torsdag 27 augusti 2009

Du(m)burken (Forum 7-8/2009)

Denna kolumn ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 7-8 2009, som utkom 27.8.2009.

Du(m)burken
Youtube är en tum­melplats för självupp­tagna tonåringar. Där sprids videosnuttar med dubiöst innehåll av låg teknisk kvalitet. Att sysselsätta sig med Youtube är förspilld tid och föga förenligt med ett seriöst bruk av sociala media.

Eller så inte. På samma sätt som webben i övrigt täcker ett brett kvalitetsspektrum, gör Youtube det också. Och även om You­tube erbjuder rikliga möjligheter till dist­raktion, kan man också utnyttja Youtube för systematisk spridning av ens budskap.

Detta gäller även Forum­läsaren. Pro­duktinformation kan ofta bättre åskådlig­göras med ljud och bild än med död text. Samma gäller nätverksuppbyggande på av­stånd. Ser du dina arbetskamrater dagli­gen på jobbet är mervärdet av en videosnutt med dig rätt lågt. Men befinner de sig på andra sidan jorden är situationen en annan.

Att bygga upp en nätgemenskap kring ett tema är givetvis möjligt med enbart det skrivna ordet, förstärkt av en eller an­nan bild. Men den mänskliga kommunika­tionen sker till långt över hälften via tonfall och gester. Dem förmedlar Youtube bätt­re än en blogginlaga, även om du inte råkar heta Richard Branson. Gör du en tvåminu­ters Youtube-­film av din CV sticker du ga­ranterat ut bland andra arbetssökande.

Erkännas bör att Youtube­produktion rimligen inte ligger först på to do ­-listan då det gäller utbyggandet av nätnärvaron. Men eftersom vi ännu är så nära semester­säsongen dristar jag mig till att dela någ­ra erfarenheter från mina egna blygsamma Youtube­-experiment:

Temat för videosnutten är utgångs­punkten. Säljer du ditt företags produkter utgår jag ifrån att du anlitat professionel­la filmskapare och endast nyttjar Youtube som ytterligare en kanal för att sprida en redan skapad film.
Sökorden med vilka du taggar videon är väsentliga. Om du en gång gjort dig mö­dan att skapa och ladda upp videon, vore det dumt om ingen såg på den. Fundera ut vilka nyckelord din målgrupp kan tänkas söka på.
Filmkameravalet sker kronologiskt sett i början, även om själva kameran vore fel startpunkt att börja nysta ifrån. Jag rekom­menderar en kamera som lagrar filmen direkt i minnet och inte tar omvägen via band eller DVD­s-kivor. Själv har jag en Sony HF100 (ungefär 700 €) med högkvalitets-HD-­film och en pytteliten Flip Mino HD (ungefär 250 €). Dess många begränsning­ar uppvägs av att kameran är stor som två­-tre ihoplimmade tändsticksaskar och väger under 100 g. Storleken gör att man kan ta med den närsomhelst, utan besvär.
Filmandet är kärnan i produktionen. Många av oss har med viss framgång filmat privat, så någon direkt omöjlighet är det inte att producera acceptabel videokvalitet. Stadig hand, tydlig röst, rask framskridning i handlingen.
Editeringen är det tidskrävande. Här är iMovie för Mac­användare både enkelt och bra. För Windows­användare finns an­dra verktyg, men dem har jag tyvärr ingen erfarenhet av.

http://youtube.com/kajarno finns min Youtube-­kanal, på vilken jag sam­lat HF100-­videoinspelningar av de hittills­varande sex Forum­spalterna liksom ett mer vågat experiment där jag med Flip Mi­non gjorde en videofilm medan jag sprang en halvmaraton i München. Den riktar sig till en väldigt snäv publik av löpningsin­tresserade tyskar.

Men just detta är Youtube till för: Mass­publikation till väldigt smala målgrup­per. Kanske något som befrämjar även dina mål?

Åtminstone är dina föredrag potentiellt råmaterial för Youtube, så kom ihåg att ta med filmkameran nästa gång!I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nät som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.